pl pl

Technologie výroby pachových odpuzovačů
Hlavní předností technologie nazývané jako BOV (bag-on-valve) je oddělení produktu od hnacího plynu, a tím zabránění smísení hnacího plynu a produktu. Produkt je plněn do ventilku se sáčkem (většinou hliníkovým) a  stlačený čistý vzduch je vháněn mezi sáček a nádobku, který pod přetlakem přibližně 0,7–0,9 MPa vytlačuje obsah sáčku ven z nádobky.

Jaké jsou výhody této technologie?

 • absolutní ochrana a integrita produktu
 • nemísení produktu s hnacím plynem
 • bezpečnost: plnění pouze stlačeným vzduchem
 • ohleduplné k životnímu prostředí
 • aerosol je funkční v jakékoli poloze
Image

Technologie výroby biodegradabilního nosiče BIO10  EU pat. P1536PC00

Cíl: výroba nosiče pachové látky, který plní požadované funkce

 • schopnost uvolňovat pachovou složku dlouhodobě a spolehlivě v odpovídajících koncentracích
 • nepodléhá fotooxidaci
 • rozměrově stálý
 • nezanechává toxické a environmentálně nepřijatelné produkty rozkladu

Vlastní výroba je založena na reakci polyether-esterového polyolu a alifaftického polyisokyanátu a probíhá v těchto fázích:

 1. fáze - příprava směsi polyolu, polyethylenglykolu, surfaktantu a katalyzátorů
 2. fáze – příprava těsta s pšeničným škrobem 50%
 3. fáze - homogenizace těsta s alifatickým isokyanátem za intenzivního míchání 3000 ot./min.
 4. fáze - vypěnění směsi v otevřené formě při teplotě 55 oC
 5. fáze - odformování a řezání bloku na nosiče požadovaného rozměru

 

Testy nosiče BIO10:

1. Stanovení hmotnostní emisní koncentrace pachové látky pomocí dynamické olfaktometrie dle ČSN EN 13 725, výsledky byly porovnány s výsledky měření provedenými na srovnávacím komerčně dostupném typu nosiče na bázi polyurethanové pěny, koncentrace pachové látky u PUR pěny vykazovala po 30 dnech 0 ouE/m3, zatímco koncentrace pachové látky u nosiče BIO10  vykazovala 14 ouE/m3.

2. Biodegradabilita nosiče BIO10 byla testována kompostováním ve vyzrálém zahradním půdním substrátu. Po době expozice 22 dnů při průměrné teplotě půdního prostředí 20,9 oC došlo k hmotnostnímu úbytku materiálu o 43,5%.

Proces výroby: